Yögder Tüzük

Yenişehir Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

YENİŞEHİR

ÖZEL GÜVENLİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

(YÖGDER)

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Yenişehir Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” dir. Kısaltılmış olarak YÖGDER kullanılacaktır.

Derneğin merkezi Bursa-Yenişehir’dir. Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek amacı 5188 sayılı kanuna tabi olarak çalışan Özel Güvenlik Personelinin, sosyal, mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimini sağlamak, üyelerinin hak ve yararlarının yasalar çerçevesinde aramak, savunmak, üyelerine, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine bütün hususlara ayni, nakdi her türlü maddi manevi yardımda bulunmaktır. Talep edildiğinde ve uygun görüldüğünde 5188 sayılı kanuna tabi olarak çalışan Özel Güvenlik Personeline eğitim ve seminerler düzenlemektir.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1.      Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2.      Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet siteleri gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4.      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5.      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6.      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak, işletmek ve kurulu olanlara iştirak etmek,

7.      Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8.      Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9.      Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12.  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

13.  Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

14.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

15.  Toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi, suça ve kötü alışkanlıklara karşı gençler ve çocuklara yönelik eğitim, kurs faaliyetlerini düzenlemek, seminerler hazırlamak, müsabakalara katılmak ve bu tür faaliyetlerin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, etkinliklerin yapılabilmesi için AB hibe projeleri ve konsoloslukların hibe veren yerli veya yabancı kuruluşların desteklediği projelere başvurmak, projelerin yürütülmesinin sağlamak.

16.  Doğal afetler, depremler, trafik kazaları ve benzeri kriz durumlarında halkı bilinçlendirmek; yangın, ilkyardım ve acil durum müdahaleleri ile ilgili tam eğitimler düzenlemek, kurslar açmak, eğitim seminerleri vermek ve bunlara bağlı teçhizat ve donanıma sahip olabilmek için gereken kaynakları bulmak ve yönetmek, dernek üyelerinden oluşan bir arama kurtarma timi kurmak. Bu maksatla kurulmuş olan diğer kurumlarla protokoller oluşturmak.

17.  Dernek üyelerimizden çalışmayan veya işini kaybeden üyelerimize iş alanında, derneğimizden talep edildiği takdirde gerekli yönlendirmede, iş bulmaları konuların da eğitim, bilgilendirme amaçlı yardımcı olmak.

18.  Dernek binamızda, uygun bir yerde ya da yönetim kurulunca uygun görülen başka bir yerde dernek üyelerimize yönelik kişisel savunma geliştirme ve benzeri alanlarda spor faaliyetleri yapmak veya yaptırmak.

 

Bu amaçlar doğrultusunda sosyal alanlarda faaliyetler göstermek

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden 5188 sayılı kanuna tabi olarak sertifika almış Özel Güvenlik Görevlileri derneğe üye olabilir. Ayrıca aşağıda belirtilen şartlara da haiz olmalıdır.

 

A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

B- 18 yaşını doldurmuş olmak,

 

C- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen şuçlarla, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme kız, kadın veya çoçuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığından dolayı hükümlü bulunmamak,

 

D- Kamu haklarından yasaklı olmamak,

 

E- Çevresinde ve işinde kötü bir ünle tanınmamak.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğe maddi bakımdan destek sağlayamayan fakat dernek faaliyetlerine manevi katkı sağlayacak olan kişiler Fahri Üye olarak kabul edilebilir. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.